Stadgar för SeniorNet Lidingö (uppdaterad sept-2022)


§1 Namn

Föreningens namn är SeniorNet Lidingö. (SNL)

§2 Ändamål

Föreningen skall främja användning av informationsteknik. Föreningen som är ideell skall vara ideologiskt och politiskt obunden.

§3 Verksamhet

SeniorNet Lidingö skall verka inom IT-området för äldre personers behov genom att bland annat arbeta för

- att anvisa vägar till fysiska och elektroniska mötesplatser.

- att främja utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på Internet.

- att uppmuntra till deltagande i SeniorNet Lidingö för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer.

- att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer.

§4 Medlemskap

Föreningen vänder sig i första hand till fysiska personer på Lidingö över 55 år, som genom att bli medlemmar vill främja föreningens ändamål, ta del av dess verksamhet och som åtar sig att följa dess stadgar. Även yngre personer kan bli medlemmar.

Juridisk person - privat eller offentlig organisation eller institution - kan antagas som stödjande medlem, varvid årsavgiften i sådant fall beslutas av styrelsen.

Varje medlem har en röst på årsmötet.

Medlemskap i föreningen och därmed också i SeniorNet Sweden erhålls genom att föreskriven årsavgift betalas till SeniorNet Sweden som sedan genom att sända personligt medlemskort och medlemskod bekräftar medlemskapet. Årsavgiften fastställs vid SeniorNet Swedens årsmöte och gäller från det datum när avgiften mottagits och t.o.m. kalenderårets slut. Eventuell avgift till lokalföreningen beslutas av SeniorNet Lidingös årsmöte. Medlem som ej betalat föreskriven årsavgift anses ha utgått ur föreningen. Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling, eller som missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas av styrelsen.

§5 Ordinarie årsmöte

Årsmöte skall hållas under kalenderårets första kvartal.

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst två veckor före mötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd om deltagarna så beslutar.

5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat.

6. Föredragning av årsberättelse och årsredovisning.

7. Föredragning av revisionsberättelse.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut om eventuell avgift till SeniorNet Lidingö.

10. Beslut om antal styrelseledamöter.

11. Val av ordförande för föreningen.

12. Val av övriga styrelseledamöter.

13. Val av revisor och revisorssuppleant.

14. Val av valberedning bestående av minst två och högst tre personer, av vilka en utses till sammankallande.

15. Ärenden som hänskjutits till årsmötet. (Styrelsepropositioner)

16. Motioner från medlemmar.

17. Övriga ärenden.

18. Mötets avslutning.

Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet ( beträffande upplösning av föreningen se §13). Enskild årsmötesdeltagare kan genom fullmakt företräda högst en icke närvarande medlem. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid årsmötet skall föras protokoll som justeras av mötesordföranden och två justerare.

§6 Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före årsmötet.

§7 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om extra årsmöte skall anges de ärenden som det extra årsmötet föreslås behandla.

§8 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter, samt en till två suppleanter att väljas vid årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen skall framlägga årsberättelse samt ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, föreslå budget- och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret, föreslå årsavgift samt bistå och övervaka projekt som startas av föreningen och handlägga medlemsfrågor.

§9 Mandattid

Ordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år, växelvis vartannat år, suppleanter på ett år.

§10 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre av ledamöterna så begär. Styrelsesammanträde skall hållas minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll som justeras av ordförande och en ledamot.

§11 Räkenskaper, revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet en revisor jämte suppleant för ett år i taget.

§12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden av den eller de personer som styrelsen inom sig utser.

§13 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas i samma ordning som om upplösning av föreningen enligt §14.

§14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 3 månaders mellanrum. Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena. Vid föreningens upplösning skall beslutas om fördelning av föreningens tillgångar.

Lidingö september 2022